Kategorie

Kontakt

  • FACTORY_SHOE
    ul.Chroboczka 7
    96-100 Skierniewice
    NIP: 836-185-49-92
  • E-mail:sklep@factoryshoe.pl
  • Telefon693-529-485
  • Godziny działania sklepu w dni robocze 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Zmiana języka

PolskiAngielski

Bestsellery

1 » Regulamin2

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „FactoryShoe.pl”
 
 
I. Definicje
 
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego factoryshoe.pl;
1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.factoryshoe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FactoryShoe.pl  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne
 
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.factoryshoe.pl;
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.3 Dostępny pod adresem www.factoryshoe.pl sklep internetowy factoryshoe.pl prowadzony jest przez Tobiasza Mierzejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FACTORY_SHOE TOBIASZ MIERZEJEWSKI zarejestrowaną pod NIP: 836-185-49-92 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane adresowe kontaktowe:
FACTORY_SHOE TOBIASZ MIERZEJEWSKI
ul. Chroboczka 7 
96-100 Skierniewice 
Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres sklep@factoryshoe.pl lub tel: 693-529-485 .
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres sklep@factoryshoe.pl lub pod numerem telefonu 693-529-485 .
2.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.5 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
 
3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.factoryshoe.pl, dokonać wyboru towaru, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu Potwierdzenia zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy
3.5 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FACTORY_SHOE TOBIASZ MIERZEJEWSKI umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
3.6 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia,zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
3.7 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów .

IV. Dostawa

4.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy określone są w ogłoszeniu.Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej tylko i wyłącznie po uzgodnieniu kosztów z naszym sklepem.
4.2 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych;
 
V. Ceny i metody płatności
 
5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
5.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: PKO BP: nr rachunku: 54 1020 4580 0000 1402 0132 9184
b) płatnością w systemie Transferuj.pl
5.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty
 
VI. Prawo do odstąpienia od umowy
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej.
FACTORY_SHOE
ul. Chroboczka 7
96-100 Skierniewice 
Tel: 693-529-485
(pn-pt,9-17) (sb,10-14)
sklep@factoryshoe.pl
factory_shoe@onet.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony formularz należy przesłać razem z dowodem zakupu oraz z towarem w nienaruszonym stanie razem z opakowaniem.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ZWROTU DO POBRANIA

Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: FACTORY_SHOE ul. Chroboczka 7, 96-100 Skierniewice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
7.1 FACTORY_SHOE Tobiasz Mierzejewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;
7.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres siedziby firmy w wersji papierowej. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
7.3 FACTORY_SHOE TOBIASZ MIERZEJEWSKI nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. 
 
FORMULARZ REKLAMACYJNY DO POBRANIA
 
VIII. Wymiany dotyczące Towarów
8.1  Chęć wymiany należy zasygnalizować poprzez wiadomość kierowaną na adres : sklep@factoryshoe.pl lub bezpośrednio telefonicznie : 693529485 konsultując wymianę z naszym pracownikiem.
8.2 Brak kontaktu w przypadku wymiany może skutkować poniesieniem dodatkowych niepotrzebnych kosztów wysyłki.Kontakt niezbędny jest do weryfikacji dostępności wybranego zamiennego towaru.

IX. Postanowienia końcowe
 
9.1   FACTORY_SHOE TOBIASZ MIERZEJEWSKI jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. FACTORY_SHOE nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
9.2  Kupując u nas automatycznie udzielasz nam ustnego pełnomocnictwa do zawarcia w Twoim imieniu umowy z Pocztą Polską.
9.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FACTORY_SHOE TOBIASZ MIERZEJEWSKI prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu.
9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
9.5 Kupujący zawierający umowę sprzedaży zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu sklepu internetowego factoryshoe.pl

Przejdź do strony głównej